لیست تمام بکینگ ترک ها

در بکینگ ترک های دمو آوازی، به جای لاین صدای خواننده از یک ساز استفاده شده است. شما با تنظیمات صدا و حذف و اضافه کردن لاین ها می توانید با این بکینگ ترک ها تمرین کنید