مروری بر ریتم های پاپ با مهدی صفاتی

توضیحات این مسیر یادگیری