اجرای ریتم گیتار آهنگ تولد از حسن شماعی زاده (ریتم 6/8)