تمرین های تکنیکی ساده برای دست چپ - بخش اول

تمرین های تکنیکی گیتار یکی از مهمترین بخش های نوازندگی را تشکیل می دهد. این تمرین ها به شما کمک می کند که مهارت های خود را در زمینه های مختلف تقویت کنید و با تسلط بیشتری ساز بزنید.

هنرجویانی که آنلاین گیتار یاد می گیرند معمولا تایم خود را به زدن آهنگ ها اختصاص می دهند و این موضوع سبب می شود از نظر تکنیکی و تقویت عضلات زیاد پیشرفت نکنند. هدف از ارائه این درس ها ارائه یک راهنمای کاربردی برای هنرجویانی است که آموزش خود را بدون استاد و آنلاین دنبال می کنند و احتیاج دارند تا با ساختارهای نوازنگی و تکنیک های گیتار بیشتر آشنا شوند.