آکورد آهنگ ماه من

ناصر عبداللهی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 6/8
گام اصلی: Cm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 8500 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Cm  G7  Fm  Cm
G7  D7  G7  Cm  G7
Cm  G7  D7  G7  Cm
Cm    Db     Fm  Cm7
ا*ز خانه بیر*ون می زنم * اما کجا ا*مشب
Cm       Db Fm       Cm7
ش*اید تو می خواه*ی مرا * در کوچه ها ا*مشب
Cm     Db    Fm   Cm7
پ*شت ستون* سایه ها * روی درخت* شب
Cm      Db    Fm   Cm7
م*ی جویم ام*ا نیستی * در هیچ جا ا*مشب
Cm    G7       Fm     Cm
ای ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من  *
Cm    Bbm7   Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا ا*مشب  *
Cm    G7       Fm   Cm
ا*ی ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من
Cm   Bbm7    Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا * امشب  *
Cm
Cm     Db    Fm   Cm7
م*ی دانم آر*ی نیستی * اما نمی د*انم
Cm    Db    Fm    Cm7
ب*یهوده می گ*ردم به دنب*الت چرا ا*مشب
Cm      Db     Fm    Cm7
ه*رشب تو را ب*ی جستجو * می یافتم ا*ما
Cm    Db         Fm   Cm7
ن*گذاشت بی* خوابی به دست آ*رم تو را ا*مشب
Cm    G7       Fm     Cm
ای ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من  *
Cm    Bbm7   Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا ا*مشب  *
Cm    G7       Fm     Cm
ای ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من  *
Cm    Bbm7   Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا ا*مشب  *
G7  D7  G7  Cm  G7
Cm  G7  D7  G7  Cm
Cm      Fm   Cm     Cm7
ه*ر شب صدای* پای تو * می آمد از ه*ر چیز
Cm  Db Eb      Fm     Cm
حتی ز برگ*ی هم نمی آ*یــد * صدا ا*مشب  *
Cm      Fm    Cm      Cm7
ها سایه ای د*یدم شبیه* ت نیست ام*ا حیف  *
Cm  Db Eb      Fm       Cm
ای کاش می د*یدم به چشم*انم * خطا ا*مشب  *
Cm  Db  Eb  Db  Cm
Cm     Db  Cm      Cm
ا*مشب ز پشت* ابرها * بیرون نیام*د ماه
Cm   Db Eb    Db    Cm
ب*شکن قرق ر*ا ماه من* بیر*ون بیا ا*مشب
Cm     Db Eb     Db    Cm
گ*شتم تمام* کوچه ها ر*ا یـــ*ک نفس ه*م نیست
Cm   Db Eb   Db      Cm
ش*اید که بخش*یدند دنی*ـــا را * به ما ا*مشب
Cm  Db  Eb     Db      Cm
طاقت نمی آ*رم تو که م*ی دان*ی از د*یشب  *
Cm    Db Eb     Db      Cm
باید چه رنج*ی برده باش*م بــ*ی تو تا ا*مشب  *
Cm    G7       Fm     Cm
ای ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من  *
Cm    Bbm7   Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا ا*مشب  *
Cm    G7       Fm     Cm
ای ماجرای* شعر و شب ه*ای جنون* من  *
Cm    Bbm7   Db     Ab
آخر چگون*ه سر کنم * بی ماجرا ا*مشب  *
Cm
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(1 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است
 1. پوریا فیض آبادی

  5 سال پیش

  این اهنگ رو مهدی یغمایی در جنگ 90 خوند به چه زیبایی من از اون این اهنگو تقلید کردم

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها