اجرای ریتم گیتار آهنگ تحویل سال از یوسف زمانی (ریتم 6/8)