اجرای ریتم گیتار آهنگ یه خبری شده از ناصر زینعلی (ریتم 6/8)