اجرای ریتم گیتار آهنگ عشق اول از مهدی احمدوند (ریتم 2/4)