اجرای ریتم گیتار آهنگ آشتی از سهراب پاکزاد (ریتم 6/8)