اجرای ریتم گیتار آهنگ شام رمانتیک از سحر (ریتم 2/4)