اجرای ریتم گیتار آهنگ کوچه های مست از جلیل سائین (ریتم 4/4)