اجرای ریتم گیتار آهنگ جزر و مد از بهنام خدری (ریتم 4/4)