اجرای ریتم گیتار آهنگ فرفری مو از ایمان ادهم (ریتم 6/8)