اجرای ریتم گیتار آهنگ جاده عشق از کسری زاهدی (ریتم 4/4)