اجرای ریتم گیتار آهنگ شاخه نبات از مسیح و آرش AP (ریتم 6/8)