اجرای ریتم گیتار آهنگ افسانه از مرجان فرساد (ریتم 6/8 سنگین)