اجرای ریتم گیتار آهنگ آخر نماندی از حمید هیراد (ریتم 4/4)