اجرای ریتم گیتار آهنگ زخم کاری از بهنام بانی (ریتم 2/4)