اجرای ریتم گیتار آهنگ آرومه جونم از امیر خوشنگار (ریتم 6/8)