تمرین های تکنیکی ساده برای دست چپ - بخش پنجم (گام دو ماژور)

درباره گام دو ماژور بارها و بارها صحبت شده است. در این دوره از گام دو ماژور به عنوان وسیله ای برای تمرین  تکنیکی استفاده شده است.
علاوه بر توضیح انگشت گذاری و چگونگی شیفت و حرکت انگشتان در اجرای این گام دو ماژور دو اکتاوی، در این درس درباره تمرین های خلاقانه ای که به دست راست و چپ کمک می کند تا تسلط بیشتری برای اجرا بدست آورند صحبت شده است.
این تمرینات همراه با توضیحات تکمیلی برای هنرجویانی است که می خواهند تمرینات تکنیکی بیشتری در کنار روال آموزشی خود داشته باشند