اجرای ریتم گیتار آهنگ میزنه باد از میثم ابراهیمی (ریتم 4/4)