اجرای ریتم گیتار آهنگ شاه بیت از مسیح و آرش AP (ریتم 2/4)