اجرای ریتم گیتار آهنگ دریا از مسیح و آرش AP (ریتم 4/4)