اجرای ریتم گیتار آهنگ دسته گل از مجید رضوی (ریتم 4/4)