اجرای ریتم گیتار آهنگ تهران کنارت از سارن (ریتم 4/4)