اجرای ریتم گیتار آهنگ تو که معروفی از ایوان بند (ریتم 4/4)