اجرای ریتم گیتار آهنگ قهرمان از احمد سلو (ریتم 2/4)