اجرای ریتم گیتار آهنگ شوخی ندارم از آصف آریا (ریتم 4/4)