گیتار با سام کریمی

توضیحات این مسیر یادگیری

با کمک این مسیر آموزشی می توانید گیتار زدن با پیک را شروع کنید و با توصیه های مدرس قدم به قدم پیشرفت کنید